Περιβαλλοντική & Κοινωνική Ευθύνη

Στο πλαίσιο της αναγνώρισης της κοινωνικής ευθύνης για την προστασία του περιβάλλοντος, η ENERGYPLANNING αναγνωρίζει τις υποχρεώσεις της για ορθή διαχείριση της ενέργειας, η οποία έχει επιπτώσεις απέναντι στον άνθρωπο, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην αειφόρο διαχείριση των ενεργειακών πόρων.

Δεσμεύεται για:
   • Tη συνεχή βελτίωση της ενεργειακής της επίδοσης
   • Tην παροχή των απαιτούμενων πόρων και πληροφοριών για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων
   • Tη συμμόρφωση με τις νομικές και τις άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης της ενέργειας
   • Tη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής της ενεργειακής σπατάλης και ορθολογικής διαχείρισης των διαθέσιμων πόρων και
   • Tην υποστήριξη και προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Η Εταιρεία μας υλοποιεί με συνέπεια μία σειρά από ενέργειες που στο σύνολό τους συνθέτουν ένα πολυδιάστατο Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης. Ήταν πάντα σαφές ότι η κοινωνικά υπεύθυνη λειτουργία αποτελεί μονόδρομο και πεδίο στο οποίο κάθε εταιρεία θα έπρεπε να επενδύει, δεδομένου ότι οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο δραστηριοποιείται. Για εμάς ο δρόμος προς την επιχειρηματική αριστεία περνάει αδιαπραγμάτευτα μέσα από την εταιρική υπευθυνότητα.
Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας μας παρακάτω: