Πολιτική Ποιότητας

Στρατηγική επιλογή της ENERGYPLANNING αποτελεί η υψηλή ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στις Υπηρεσίες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εκπόνηση Ενεργειακών Έργων, Ηλεκτρολογικών και Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων. Επιθεώρηση Ηλεκτρολογικών και Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων, Διενέργεια Ενεργειακών Μετρήσεων. Οι βασικοί της στόχοι είναι η Άριστη σχέση ποιότητας/τιμής, άψογη εξυπηρέτηση των πελατών μας, ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες κάθε χώρου, πλήρη υποστήριξη μετά την πώληση και υπηρεσίες που συμμορφώνονται πλήρως με τις προδιαγραφές που έχει ορίσει η εταιρεία καθώς και με τις κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. Επενδύουμε διαρκώς στην ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και του εξοπλισμού.

Για την εταιρεία μας ποιότητα σημαίνει:
   • Εστίαση στον πελάτη
   • Διαρκής βελτίωση
   • Ενεργητική συμμετοχή του προσωπικού και συλλογική προσπάθεια
   • Προστασία και σεβασμός του περιβάλλοντος
   • Εφαρμογή διαδικασιών οι οποίες στηρίζονται σε ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.

Η Πολιτική Ποιότητας καθοδηγείται από:
   • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, πλήρως συμμορφωμένο με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015
   • Σταθερές σχέσεις εμπιστοσύνης με τους Πελάτες μας με σκοπό την ικανοποίηση των προσδοκιών τους
   • Την ικανοποίηση όλων των νομοθετικών και κανονιστικών απαιτήσεων που άπτονται των δραστηριοτήτων της εταιρείας
   • Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας μέσω της μέτρησης και επίτευξης ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών απόδοσης
   • Την ενσωμάτωση των αρχών Ποιότητας στην καθημερινή δραστηριότητα των εργαζομένων και των συνεργατών μας
   • Την εκπαίδευση και συνεχής ενημέρωση των εργαζομένων σε θέματα Ποιότητας
   • Την παροχή πόρων προκειμένου να επιτυγχάνεται η προδιαγεγραμμένη Ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η Πολιτική Ποιότητας γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η Πολιτική Ποιότητας και το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναθεωρούνται σε τακτική βάση από τη Διοίκηση της ENERGYPLANNING, οδηγώντας σε βελτιώσεις, αλλαγές και τον ορισμό νέων ποιοτικών στόχων. Η Διοίκηση της ENERGYPLANNING δηλώνει τη δέσμευσή της για την ποιότητα σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τη συνεχή βελτίωση.