Έλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD384

Έλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων HD384

Αναλαμβάνουμε επιθεωρήσεις Χαμηλής, Μέσης και Υψηλής τάσης και Υποσταθμών:

◦ Σχέδιο – κάτοψη φρεατίων και σωληνώσεων
◦ Αποτύπωση διανομής καλωδίων
◦ Αποτύπωση του συνόλου των πινάκων
◦ Υπολογισμός καλωδίων σε υπερφόρτιση και πτώση τάσεως
◦ Έλεγχος ασφαλιστικών συστημάτων πινάκων
◦ Έλεγχος ρυθμίσεων αυτομάτων διακοπτών
◦ Δοκιμές των καλωδίων κατά HD 384 στο σύνολο της εγκατάστασης (μέτρηση σύνθετης αντίστασης γραμμής, αντίστασης βρόχου σφάλματος, μόνωσης καλωδίων, τιμής γείωσης, διάταξης RCD)
◦ Μέτρηση της τιμής της γείωσης του κτηρίου
◦ Έλεγχος συστημάτων ασφαλείας και σήμανσης εξόδων
◦ Θερμογράφηση των ηλεκτρολογικών πινάκων για τον έλεγχο υπερθερμάνσεων στον εξοπλισμό κατά την διάρκεια λειτουργίας του σε συνθήκες μέγιστου φορτίου
◦ Έλεγχος Υποσταθμού Μέσης Τάσης (σύμφωνα με κείμενη νομοθεσία και συστημάτων κατάσβεσης)
◦ Υπολογισμός στάθμης βραχυκύκλωσης στους πλησιέστερους πίνακες από τον Υ/Σ
◦ Μέτρηση Συντελεστή Ισχύος
◦ Παράδοση Τεχνικής έκθεσης που αφορά στην επάρκεια της εγκατάστασης μαζί με πλήρες αρχείο των σχεδίων, των υπολογισμών και των δοκιμών, προτεινόμενες λύσεις στην περίπτωση σφαλμάτων