Συστήματα Διαχείρισης ISO

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης των παρακάτω συστημάτων διαχείρισης ISO 9001, ISO39001, ISO 50001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 37001, OHSAS 18001 καθώς και EN 1090 και πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες μας αφορούν:

• Για την εκπόνηση του συστήματος θα ληφθούν υπόψιν οι λειτουργίες της εταιρείας σας και αυτές θα ενσωματωθούν στο Σύστημα Διαχείρισης και θα προσαρμοστούν κατάλληλα, ώστε να μπορεί το Σύστημα αυτό να υιοθετηθεί με τον ευκολότερο τρόπο από το προσωπικό της εταιρεία σας
• Σύνταξη και Εφαρμογή Εγχειριδίου Ποιότητας στο οποίο ενσωματώνονται υπάρχουσες διαδικασίες
• Σύνταξη εκ του μηδενός όσες διαδικασίες προβλέπονται από το πρότυπο αυτό και δεν ακολουθούνται ήδη από την εταιρείας σας
• Εκπαίδευση του προσωπικού στα συστήματα υποστήριξη της εταιρείας μέχρι την επιτυχή επιθεώρηση πιστοποίησης από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης
• Υποστήριξη στον υπεύθυνο διαχείρισης ποιότητας μέχρι την πλήρη ενσωμάτωση του συστήματος στη λειτουργία της εταιρείας.

 • ISO 9001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  ISO 9001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Το πρότυπο ορίζει τις απαιτήσεις σύμφνα με τις οποίες πρέπει να λειτουργεί ένας οργανισμός. Οι απαιτήσεις του προτύπου καλύπτουν όλο το έυρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού από τον σχεδιασμό και ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών έως την εξυπηρέτηση.

 • ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  ISO 14001 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

  Το Πρότυπο προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για τη δημιουργία Συστήματος για την Περιβαλλοντική Διαχείριση σε μια επιχείρηση και εστιάζει στην αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της με σκοπό την επιτυχή διαχείρισή τους και τελικά τη βελτίωση της επίδοσής της στον τομέα αυτό.

 • OHSAS 18001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  OHSAS 18001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Το OHSAS 18001 είναι πρότυπο το οποίο καθορίζει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να καλύπτονται από τις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης προκειμένου να αναγνωρίζονται και να περιορίζονται οι επαγγελματικοί κίνδυνοι για τους εργαζόμενους και το ευρύτερο κοινό που ενδεχομένως επηρεάζεται. Τα πρότυπα αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια κατά την εργασία και όχι στην ασφάλεια των προϊόντων ή των διεργασιών.

 • ISO 39001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  ISO 39001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Το Διεθνές πρότυπο για την Διαχείριση της Οδικής Ασφάλειας ISO 39001, αποσκοπεί στην μείωση των τροχαίωνατυχημάτων και τον περιορισμό των παράπλευρων απωλειών που προκύπτουν από αυτό,(απώλεια ανθρώπινης ζωής, τραυματισμοί, περίθαλψη). Η εφαρμογή του ISO 39001 απευθύνεται σε εταιρείες που διαχειρίζονται στόλο οχημάτων κάθε κατηγορίας/μεγέθους για την καθημερινή τους λειτουργία, ενώ αφορά και σε διαχειριστές οδικών δικτύων. Είναι συμβατό με ταυπόλοιπα Συστήματα Διαχείρισης, και στόχος του είναι να ενισχύσει και ναθωρακίσει την οδική ασφάλεια, και η εφαρμογή διεργασιών που θα βοηθούν την εταιρεία να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες του που επηρεάζουνν και επηρεάζονται από την οδική ασφάλεια, προσφέροντας απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα μέσααπό συγκεκριμένες δράσεις / ενέργειες.

 • ISO 50001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  ISO 50001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  Το ISO 50001 είναι το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο διαχείρισης ενέργειας και είναι αποτέλεσμα σύνθεσης πληθώρας εθνικών και τοπικών προτύπων.
  Το ISO 50001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις/οργανισμούς, ανεξαρτήτως μεγέθους και κλάδου, και αφορά σε δραστηριότητες που ελέγχονται άμεσα από την επιχείρηση/οργανισμό. Οι απαιτήσεις του μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν σε υπάρχοντα συστήματα όπως το ISO 9001 και ειδικά το ISO 14001, με τη δομή του οποίου είναι ιδιαίτερα συμβατό και άμεσα σχετιζόμενο.
  Η εφαρμογή του ISO 50001 απαιτεί την ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ενεργειακής πολιτικής και τη καθιέρωση σκοπών, στόχων και πλάνου ενεργειών. Σκοπός είναι η βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης, λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή χρήση, κατανάλωση και αποδοτικότητα.
  Η εφαρμογή και πιστοποίηση του ISO 50001 μπορεί να επιφέρει τα εξής οφέλη στην επιχείρησή σας:

  - Μείωση του κόστους της ενέργειας (π.χ.προώθηση μεθόδων καλύτερης χρήσης του εξοπλισμού που καταναλώνει ενέργεια)
  - Περιορισμός κινδύνων που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, μέσω βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης
  - Παροχή πλαισίου για τη θέσπιση προδιαγραφών ενεργειακής αποδοτικότητας σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ. προμηθευτές)
  - Καθιέρωση ορθών πρακτικών διαχείρισης της ενέργειας
  - Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  Επιπρόσθετα το ISO 50001 πριμοδοτείται πλέον σε όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

 • ISO 22301 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

  ISO 22301 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ

  Το πρότυπο ISO 22301 είναι πλέον το διεθνές πρότυπο για την επιχειρησιακή συνέχεια. Το πρότυπο ISO 22301 περιγράφει τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό, υλοποίηση, μέτρηση, βελτίωση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας. Ο όρος επιχειρησιακή συνέχεια περιγράφει την ικανότητα μίας επιχείρησης να συνεχίσει την παροχή των υπηρεσιών ή των προϊόντων του σε αποδεκτά και προσυμφωνημένα επίπεδα ακόμη και στην περίπτωση που έχει εκδηλωθεί κάποιο περιστατικό. Ένα σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 22301 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιαδήποτε επιχείρηση θέλει όχι μόνο να δημιουργήσει μηχανισμούς, σχέδια και διαδικασίες για την επιχειρησιακή συνέχεια, αλλά θέλει να βρίσκονται και σε μια κατάσταση ετοιμότητας και ελέγχου, ώστε να μπορούν, σε περίπτωση που χρειαστεί, να εφαρμοστούν.

 • ISO 27001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  ISO 27001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του. Το πρότυπο ISO 27001 είναι σε οργανωτικό επίπεδο συνυφασμένο με την έννοια της ασφάλειας της πληροφορίας και περιέχει τις απαιτήσεις για τη δημιουργία, εφαρμογή και βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.

 • ISO 37001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

  ISO 37001 ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

  Το ISO 37001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που αφορά Οργανισμούς δημοσίου, ιδιωτικού και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και θέτει τις απαιτήσεις για έναν οργανισμό να δημιουργήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία. Ο σκοπός της ανάπτυξης ενός Συστήματος Διαχείρισης της καταπολέμησης της Δωροδοκίας είναι να καλλιεργήσει ένα κλίμα κατά της δωροδοκίας εντός του οργανισμού, ώστε να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και τη διαφάνεια και να οδηγήσει στη γενική βελτίωση της ροής εργασιών ενός οργανισμού. 

  Το Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας μπορεί να ενσωματωθεί με άλλα συστήματα διαχείρισης που εφαρμόζονται ήδη στον οργανισμό.

 • ISO 26000 Βεβαίωση Ορθής Εφαρμογής Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών

  ISO 26000 Βεβαίωση Ορθής Εφαρμογής Εταιρικών Κοινωνικών Απολογισμών

  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Ε.Κ.Ε.) είναι η οικειοθελής δέσμευση των επιχειρήσεων για ένταξη στις επιχειρηματικές τους πρακτικές, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δράσεων, που είναι πέρα από όσα επιβάλλονται από τη νομοθεσία και έχουν σχέση με όλους όσοι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζονται από τις δραστηριότητές τους. Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν, επομένως, να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον και να εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξη, δηλαδή την «ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες».
  Στα πλαίσια αυτά, η επιχείρηση έχει στη διάθεσή της διάφορα εργαλεία και με την δικιά μας συμβολή να εκδωθεί βεβαίωση ορθής εφαρμογής του ISO 26000 στην επιχείρησή σας.

 • EN 1090 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

  EN 1090 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

  Το EN 1090 είναι ένα νέο σύνολο εναρμονισμένων ευρωπαϊκών προτύπων που διέπει την παραγωγή δομικών κατασκευών από χάλυβα και από αλουμίνιο. Το πρότυπο αυτό τίθεται σε ισχύ από τον Ιούλιο του 2014.

  Το πρότυπο EN 1090 αποτελείται από τρεις ενότητες:

  • EN 1090-1: Απαιτήσεις για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των δομικών στοιχείων (σήμανση CE)
  • EN 1090-2: Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των κατασκευών από χάλυβα
  • EN 1090-3: Τεχνικές απαιτήσεις για την εκτέλεση των κατασκευών από αλουμίνιο.