Τεχνικοί φάκελοι – Σήμανση CE

Τεχνικοί φάκελοι – Σήμανση CE

Για την χορήγηση Δήλωσης συμμόρφωσης κατά CE, διενεργούμε εργαστηριακούς ελέγχους και δοκιμές για την επιβεβαίωση συμμόρφωσης σύμφωνα με το εξεταζόμενο Πρότυπο ελέγχου. Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και Σύνταξη του Τεχνικού Φακέλου του προϊόντος (Τεχνική Τεκμηρίωση) και Χορήγηση Βεβαίωσης Πληρότητας Τεχνικού Φακέλου.

ce
ce
ce
ce