Τεχνικός Ασφαλείας

Τεχνικός Ασφαλείας

Αναλαμβάνουμε καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας σε επαγγελματικούς χώρους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την προβλεπόμενη νομοθεσία.
Επίσκεψη και επιθεώρηση στο χώρο και συμπλήρωση του βιβλίου του Τεχνικού Ασφαλείας.

Σύνταξη Γραπτής Εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου
Η υποχρέωση για την σύνταξη της γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, απορρέει από άρθρο 43 του Ν.3850 ΦΕΚ 84/2.6.10 «Κώδικας νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων» και εντάσσεται στις ειδικές υποχρεώσεις του εργοδότη.
Αφορά σε γραπτή εκτίμηση των επαγγελματικών κινδύνων που εγκυμονούν για την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις και δραστηριότητες μιας επιχείρησης.
Η διαδικασία αξιολόγησης, των κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια εργαζομένων κατά την εργασία απορρέουν από τις συνθήκες εμφάνισης μιας πηγής κινδύνου στο χώρο εργασίας.

Η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου περιέχει γενικά τα εξής σημεία:

• Συστηματική έρευνα στις θέσεις εργασίας για να διαπιστωθεί εάν οι κτιριακές εγκαταστάσεις, ο εξοπλισμός εργασίας (παντός είδους μηχανήματα), ο τρόπος που δουλεύουν οι εργαζόμενοι περιέχουν κινδύνους για της ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων

• Γίνεται καταγραφή σε κάθε θέση εργασίας των κινδύνων (εφόσον υπάρχουν πολλές ομοειδείς θέσεις εργασίας γίνεται αναφορά σε μια μόνο από αυτές) και διαπιστώνεται κατά πόσο και με τι μέτρα μπορούν οι πηγές κινδύνου να εξαλειφθούν ή οι κίνδυνοι αυτοί να αποφευχθούν

• Καταγράφονται τα μέτρα που ήδη εφαρμόζονται και να προταθούν συμπληρωματικά μέτρα για την αντιμετώπιση των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων

• Παρακολουθείται η εφαρμογή των μέτρων και γίνεται πρόβλεψη αναθεώρησης των μέτρων όταν παραστεί ανάγκη