Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Πιστοποιητικά Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων

Αναλαμβάνουμε την Έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Αδειούχου Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) μαζί με τα έγγραφα που την συνοδεύουν:

   • Έκθεση Παράδοσης Ηλεκτρικής Εγκατάστασης
   • Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν Αυτοψία στον χώρο σας, αποτύπωση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, και των Πινάκων, διενέργεια όλων των απαραίτητων μετρήσεων και συμπλήρωση όλων των απαραίτητων εντύπων για κατάθεση στον πάροχο ρεύματος για σύνδεση νέας εγκατάστασης ή επανασύνδεση/επανατροφοδότηση, αλλαγή ονόματος, επέκταση , τροποποίηση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕΣΩ GOV
ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΔΕ ΣΤΟΝ ΔΕΔΔΗΕ